افتتاح واحدآموزش وتوانبخشی روزانه سالمندان درمرکز

پدیده سالمندی موضوع نسبتا جدیدی در عرصه ی علوم محسوب می شود و گزارش های آماری و جمعیت شناسی جدید حاکی از آن است که ترکیب سنی جمعیت ایران به سرعت درحال تغییر است و جمعیت سالمندان در اینده ای نه چندان دور افزایش قابل ملا حظه ای خواهد داشت ، و پیش بینی شده است نسبت جمعیت سالمندان در

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 10